EST

Õhu saastatus ja filtreerimine

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele "Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase"

§ 5. Peente, aerodünaamilise läbimõõduga alla 10 mikromeetri (PM10), tahkete osakestega saastatuse taseme piirväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad

(1) Peente, aerodünaamilise läbimõõduga alla 10 mikromeetri (PM10) tahkete osakestega saastatuse korralinimese tervise kaitseks rakendatavadsaastatuse taseme piirväärtused on järgmised:

1) saastatuse taseme 24 tunni keskmine piirväärtus SPV24 on 50 mikrogrammi kuupmeetris. Piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 35 korda kalendriaasta jooksul;

2) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirväärtus SPVa on 40 mikrogrammi kuupmeetris.

(2) Alates 2010. aasta 1. jaanuarist peente, aerodünaamilise läbimõõduga alla 10 mikromeetri (PM10) tahkete osakestega inimese tervise kaitseks rakendatavadsaastatuse taseme piirväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad on esitatud lisas 3.

Lisa 3 kokkuvõte.

24 tunni keskmine Saastatuse taseme piirväärtus SPV 50 μg/m3 PM10 ; piirväärtust ei tohi ületada rohkem kui 7 korda kalendriaasta jooksul

Kalendriaasta keskmine Saastatuse taseme piirväärtus SPV 20 μg/m3 PM10 Alates 1. Jaanuarist 2006 – 40% (8 μg/m3). Alates 1. Jaanuarist 2007 – 30% (6 μg/m3). Alates 1. Jaanuarist 2008 – 20% (4 μg/m3). Alates 1. Jaanuarist 2009 – 10% (2 μg/m3). Alates 1. Jaanuarist 2010 – 0% (0 μg/m3).

 

Vastavalt sellele pikale ja keerulisele tekstile ja Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemi seiretulemustele näiteks Tallinnas Liivalaia tänaval aastal 2009 mille kokkuvõte on selline:

 

Peentolmu sisaldusele välisõhus kehtib ööpäevakeskmine ja aastakeskmine piirväärtus,

vastavalt 50 μg/m3, mida aasta jooksul on lubatud ületada 35. juhul, ja 40 μg/m3.

Maksimaalne ööpäevakeskmine peete osakeste sisaldus välisõhus oli 105,8 μg/m3 (25.05),

kokku registreeriti 10 24 h keskmist piirväärtust ületavat kontsentratsiooni (Joonis 8) ,

võrdluseks 2007. aastal oli ületamisi 48, 2006. aastal 42 ning 2008. aastal 35, kusjuures 2008.

aasta kõrgeim 24h keskmine tolmu sisaldus õhus oli 147,7 μg/m3 (03.04). Maksimaalne

tunnikeskmine PM10 kontsentratsioon 2009. aastal oli 497,0 μg/m3 (25.05). 2009. aasta

keskmine peentolmu sisaldus välisõhus oli 18,3 μg/m3, 2008. aastal aga 24,4 μg/m3. 2009.

aastal oli alumisest hindamispiirist 25 μg/m³ kõrgem 79 PM10 ööpäevakeskmist

kontsentratsiooni ja ülemist hindamispiiri 35 μg/m³ ületas 34 PM10 ööpäevakeskmist

kontsentratsiooni, kusjuures hindamispiiride ületamisi võib mõlemal juhul kalendriaasta

jooksul olla 35. Aastakeskmine peentolmu kontsentratsioon jäi hindamispiiridest

madalamaks.

Üldtolmu, peentolmu ja ülipeentolmu sisalduse määramiseks kasutatakse ka gravimeetrilist

analüüsi. Proovi kogumise aeg on 24 tundi, mistõttu saadud tulemusi võrreldakse

ööpäevakeskmise piirväärtusega, milleks üldtolmul on 150 μg/m3 ja peentolmul 50 μg/m3.

Lisaks saab tulemusi analüüsida ka aastakeskmiste piir(siht)normide lõikes, milleks

peentolmul on 40 μg/m3 ja ülipeentolmul 25 μg/m3. 2009. aastal koguti kesklinna seirejaamas

360 tolmuproovi, millest 83 oli TSP, 69 PM2.5 ja ülejäänud 208 PM10 proovid. Üldtolmu

mõõdeti ajavahemikus jaanuar-märts, selle aja jooksul ületas üldtolmu ööpäevakeskmine

sisaldus kahel juhul vastavat normi, maksimaalne kontsentratsioon oli 250,1 μg/m3 (05.01)

(Joonis 9). 2008. aastal mõõdeti gravimeetrilise analüüsiga kaheksa TSP 24h piirnormi

ületavat kontsentratsiooni, kusjuures maksimaalne üldtolmu sisaldus küündis 1018 μg/m3 –

ni, 2007. aastal mõõdeti TSP osas 25 piirnormi ületamist, samas jäid maksimaalsed

kontsentratsioonid 500 μg/m3 piirimaile. Ülipeentolmu mõõdeti ajavahemikus märtsi lõppmai,

mõõteperioodi keskmine kontsentratsioon oli 17,4 μg/m3 ning aastakeskmist sihtväärtust

ei ületatud (Joonis 10). Peentolmu mõõdeti juunist aasta lõpuni, selle aja jooksul jäid

maksimaalsed kontsentratsioonid napilt madalamaks ööpäevasest normist, olles 49,7 μg/m3

(21.12), automaatanalüsaator näitas samal ajal tulemuseks 30,9 μg/m3, poole aasta keskmine

peentolmu sisaldus gravimeetrilise analüüsi järgi välisõhus oli 14,3 μg/m3, jäädes

piirväärtusest 2,8 korda väiksemaks, sama perioodi automaatanalüsaatoriga mõõdetud PM10

kontsentratsioon oli 14,1 μg/m3 (Joonis 11) 2008. aastal ajavahemikus 14.02-04.06.2008

mõõdeti TSP asemel Liivalaia seirejaamas peentolmu kontsentratsioone, selle aja jooksul

33

mõõdeti 11 peentolmu ööpäevakeskmist piirväärtust 50 μg/m3 ületavat sisaldust, maksimaalne

24 h keskmine oli piirnormist ~3 korda kõrgem 144,6 μg/m3.

 

Kõigest sellest kokkuvõtteks ei teki kahtlust, et õhu filtreerimine ventilatsioonisüsteemis on äärmiselt vajalik.

 

kasutatud materjalid:

https://www.riigiteataja.ee/akt/1019078

http://mail.klab.ee/seire/airviro/index.html

http://mail.klab.ee/seire/airviro/infomaterjalid/ohk2009.pdf